بررسی رابطه ساختاری سلامت معـنوی، شناختی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه
کد مقاله : 1204-IQSH
نویسندگان:
امیر موسی رضایی *1، طاهره مومنی قلعه قاسمی2، متین کیانی نژاد3، نیلوفر کاظمی3
1عضو هیات علمی گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2گروه سلامت بزرگسالان_دانشکده پرستاری و مامایی_دانشگاه علوم پزشکی اصفهان_اصفهان_ایران
3دانشجوی پرستاری کارشناسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: سرطان سینه شایعترین، کشنده‌ترین و از نظر روانی تاثیرگذارترین سرطان در زنان است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ساختاری سلامت معنوی، شناختی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه طراحی و اجرا شده است روش کار: این مطالعه، از نوع توصیفی تحلیلی، مقطعی است. نمونه‌های مورد پژوهش 297 نفر از بیماران مبتلا به سرطان سینه بودند که به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه گردیدند. برای‌ جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سلامت‌معنوی پولوتزین‌و‌الیسون، خرده‌مقیاس افسردگی پرسشنامه DASS-42 و پرسشنامه سنجش نگرش های ناکارآمد DAS-26 استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v18 و AMOSv18 و بکارگیری روش‌های همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: شاخص‌های برازش مدل معادله ساختاری نشان دهنده قابل قبول بودن مدل تدوین شده می‌باشد. میزان بتا به مقدار 36/0- نشان دهنده رابطه منفی و معنا‌دار بین این دو متغیر سلامت معنوی و افسردگی است و می‌توان استدلال نمود که میزان استاندارد اثر‌گذاری متغیر سلامت معنوی بر افسردگی 36/0- می باشد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان‌داد که در بیماران مبتلا به سرطان سینه با نمرات‌بالاتر سلامت‌معنوی، میزان افسردگی کمتری وجود دارد، بنابراین به ظر می‌رسد در بیماری‌هایی همچون سرطان که بر جسم، روان و روح افراد تأثیر گذار هستند، پرستاران می‌توانند با استفاده از رویکرد مراقبت کل‌نگر با تأکید بر بعد‌معنوی مراقبت به بیماران در دستیابی به ارتقائ سطح سلامت روان کمک نمایند.
کلیدواژه ها:
افسردگی، سرطان، معنویت، سلامت معنوی، مدل معادله ساختاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است