عوامل استحکام و سلامت خانواده در نگاه اسلام و روان شناسی
کد مقاله : 1202-IQSH
نویسندگان:
زینب السادات حسینی *1، فاطمه زهرا پورنادری2
1عضو هیأت علمی
2دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده مقاله:
خانواده یکی از نهادهای اولیه جوامع بشری و یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی است که سلامت آن بر سلامت کل جامعه اثر می‌گذارد. زیرا خانواده نهادی جدا از نظام اجتماعی نیست. با توجه به اهمیت خانواده و نیز جامعه از منظر اسلام، عوامل موثر بر استحکام و نیز سلامت خانواده مساله این تحقیق است و علاوه بر آن این عوامل از منظر علم روانشناسی نیز با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است و بدست آمد که دین مبین اسلام راهکارهایی چون استفاده از عقل، علم، عفو و گذشت، قناعت، تکریم متقابل، رعایت کفویت و توجه به مسئولیت های متقابل افراد را جهت تحکیم و سلامت خانواده ارایه داده است تا ارکان اساسی تحکیم خانواده یعنی مودت و رحمت بدست آید و اعضای خانواده می بایست از آسیب های اخلاقی و رفتاری که موجبات تزلزل ارکان خانواده را فراهم می آورد مانند منفی نگری، حسادت و لجاجت پرهیز کند که همه این عوامل، در سایه اعتقاد به خدا و تلاش برای جلب رضایت او تامین می گردد و علم روانشناسی نیز بر رعایت عوامل فوق الذکر تاکید دارد.
کلیدواژه ها:
خانواده در قرآن، خانواده و معصومین(ع)، عوامل استحکام خانواده، روانشناسی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است