راهبرد‌های اخلاقی قرآن برای ارتقاء سلامت اجتماعی
کد مقاله : 1198-IQSH
نویسندگان:
شهاب الدین ذوفقاری *
ریاست دانشگاه معارف قران و عترت ع اصفهان
چکیده مقاله:
هر یک از انسان‌ها برای آنکه از سلامت اجتماعی برخوردار باشند نیازمند آن هستند که درک درستی از اجتماع داشته و خود را یک عضو مؤثّر آن تلقّی کنند. مقصود از "راهبرد‌‌های اخلاقی قرآن برای ارتقاء سلامت اجتماعی" آن دسته از آموزه‌های اخلاق جمعی در قرآن کریم است که زمینه ‌ساز تقویت و رشد سلامت اجتماعی می‌گردد. در این پژوهش، به عنوان یک مطالعه تحلیلی توصیفی، کوشش شده است پاره‌ای از این راهبردها استخراج و نشان‌داده شود که قرآن از رهگذر تربیت اخلاقی پیروان خود، آنان را به سوی برخورداری هرچه بیشتر از سلامت اجتماعی سوق می‌دهد. بر اساس نتیجه به دست آمده برخی مؤلّفه‌های این تربیت اخلاقی که در ارتقاء ابعاد سلامت اجتماعی مؤثر است عبارت است از: نفی تبعیض نژادی و جنسی، اخوّت اسلامی، دعوت به همکاری اجتماعی در کارهای نیک، برخورداری از روحیه گذشت در برابر خطای دیگران و نظر خواهی از آحاد جامعه در مسائل جمعی.
کلیدواژه ها:
قرآن، سلامت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، نظریه کییز.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است