تبیین راهکارهای قرآن برای مبارزه با فقر عاملی بر سلامت اجتماعی
کد مقاله : 1196-IQSH
نویسندگان:
عباسعلی اخوان ارمکی *
دانشگاه
چکیده مقاله:
از آنجا که قرآن کریم عامل هدایت‎ و تربیت‌کننده افراد جوامع بشری به سوی کمال و نیل به ارزش های اخلاقی است و انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزش‎های انسانی و اسلامی دعوت می‎کند، تا بتوانند به اهداف مقدّس شان نائل آیند، این سوال مطرح می شود، آیا قرآن برای مبارزه با فقر که عاملی برای سلامت اجتماعی است، دستورالعملی ارائه داده است؟ در این مقاله که با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است، با مراجعه به قرآن، ابتدا فقردر آیات قرآن توضیح داده خواهد شد. سپس راهکارهای اقتصاد سالم برای رهایی از فقر افراد جامعه را بررسی خواهیم کرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، قرآن اندوختن ثروت و احتکار را منع کرده، همچنین اسراف در اموال و همچنین به جریان انداختن غیرمنطقی سرمایه که باعث از ارزش انداختن سرمایه دیگری می شود، نهی کرده است. روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی است.
کلیدواژه ها:
قرآن، سلامت اجتماعی، فقر.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است