معناشناسی واژه کرامت انسانی در پرتو قرآن
کد مقاله : 1195-IQSH
نویسندگان:
هادی روح الامین *1، زهرا عابدی2
1دانشگاه دولتی شهرکرد
2دانشگاه آزاد خوراسگان
چکیده مقاله:
کرامت انسان و ارزش‌های انسانی از موضوعات محوری قرآن کریم است؛ برخی از عالمان دینی، قائل به کرامت ذاتی انسانند و او را موجودی برتر از سایر مخلوقات می‌دانند و مطلق بودنِ فعلِ کرامت در آیه 70 سوره اسراء را دلیل بر ادّعای خود می‌دانند. برخی دیگر، قائل به کرامت اکتسابی‌ هستند و قابلیت‌های بالقوه انسان ازجمله تقوا، ایمان و اعمال مثبت انسان را دلیل بر کرامت او می‌دانند. اما ادّعای موافقان کرامت ذاتی در ظاهر با چالش‌هایی مانند ارتداد، جهاد ابتدایی، نجاست مشرکین و دوگانگی اوصاف انسان روبروست. رفع این چالش‌ها با هدف درک اعتبار و موقعیت انسان نسبت به سایر مخلوقات است. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی تحلیلی از نوع کتابخانه ‌ای و با اتکاء به آیات قرآن، به این نتیجه دست یافته که «کرامت» و شخصیت انسان از جمله اموری است که قرآن شریف توجه و عنایت تمام و ویژه به آن مبذول داشته و چنین توجه و عنایتی به این مسئله در این کتاب عظیم الهی جای تعجب ندارد؛ چرا که خود خالق هستی به حکم شریفه «و لقد کرّمنا بنی آدم» (سوره اسراء-70)، انسان را موجودی کریم و محترم آفریده است. پیام اصلی آیات مورد نظر هم این است که انسان ها باید در برخورد ها و روابطشان با یکدیگر شخصیت و حرمت دیگران را حفظ نموده و مورد تحقیر و اهانت قرار ندهند.
کلیدواژه ها:
قرآن کریم، انسان، نفس، کرامت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است