بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان
کد مقاله : 1194-IQSH
نویسندگان:
الهه آفتاب *
کارشناس دفتر تبلیغات اصفهان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرمشاوره گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و از نوع هدف بنیادی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان در سال 1398 بود که با استفاده از نمونه گیری دردسترس 36 نفر از دخترانی که در مرکز بازپروری بهزیستی شهر اصفهان بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل(18 نفر) و گروه آژمایش(18 نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت معنوی پولتزین والیسون (1983) بود. همچنین جلسات مشاوره گروهی میتنی برقرآن ونیایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده های به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آماراستنباطی (تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادکه این مداخله برسلامت معنوی وخرده مقیاس سلامت وجودی باسطح معناداری p=0/001تاثیرگذاربوده ودرخرده مقیاس سلامت مذهبی تأثیر معناداری مشاهده نشده است .
کلیدواژه ها:
قران و نیایش، معنویت، سلامت معنوی، دختران بازپروری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است