رهیافتی در جایگاه ولایت و ولایت مداری در سلامت اجتماعی از منظر آیات و روایات
کد مقاله : 1191-IQSH
نویسندگان:
علیرضا طبیبی *1، ملیحه غلامی2
1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
2رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه اراک
چکیده مقاله:
از مهم ترین اصول جامعه اسلامی ،ولایت است .ولایت مداری،پذیرش رهبری و اطاعت از ولی امر با اعتقاد بر اینکه ایشان از سوی خداوند بر مردم ولایت دارند. می باشد.بشر برای داشتن سعادت و سلامت ،چاره ای جز پیروی از فرامین راهنمایان الهی ندارد.باتوجه به ضرورت شناخت و بررسی مولفه های ولایت مداری در جامعه اسلامی و تاثیر این مولفه ها در سلامت اجتماعی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ولایت مداری در سلامت اجتماعی و با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این مهم دست یافته است.باتوجه به این که پیرامون مسئله ولایت مداری و تاثیر آن در سلامت اجتماعی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است، لذانگارندگان در صدد پاسخ به این سوال هستند که ولایت مداری چه نقشی در سلامت اجتماعی ایفا می کند؟با بررسی مفاد سلامت اجتماعی و تاثیر مولف های ولایت مداری در آن این نتیجه حاصل می شود که ولایت مداری تاثیر مستقیمی در همه ابعاد سلامت اجتماعی ،ایجاد نظم وتحکیم جامعه دارد.
کلیدواژه ها:
ولایت مداری/سلامت اجتماعی/نقش/بررسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است