ارتباط التزام و اولویت به فریضه نماز با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کد مقاله : 1189-IQSH
نویسندگان:
امیر موسی رضایی *1، طاهره مومنی2، میتن کیانی نژاد3
1عضو هیات علمی گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2هیات علمی، کارشناس ‌ارشد پرستاری، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3دانشجوی پرستاری کارشناسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: نماز یکی از فرایض دینی و ضروریات دین مقدس اسلام است. متون زیادی در رابطه با دین و معنویت وجود دارد که در بسیاری از آن‌ها به ارتباط بین نماز و سلامت‌روان اشاره نموده‌اند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین التزام و اولویت‌دادن به فریضه‌نماز با سلامت‌روان دانشجویان دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌اصفهان طراحی گردیده‌است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی‌- همبستگی بود که در طی سه ماه، 660 نفر از دانشجویان، به صورت سهمیه‌ای وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافیک، چک‌لیست التزام و اولویت به نماز و پرسشنامه سلامت‌عمومی 28 سوالی(GHQ-28) جمع‌آوری گردید. یافته‌ها: نتایج، ارتباط آماری معنی‏داری بین التزام به ادای فریضه‌نماز و خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه سلامت‌روانی (نشانه‌های‌جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی)، نشان داد (001/0 P=) همینطور در مقایسه میانگین نمره خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه سلامت‌روان بر حسب الویت به فریضه‌نماز، دانشجویانی که مقید به نماز اول وقت بودند، نمره بهتری کسب نمودند. نتیجه‌گیری:دانشجویانی که تقید بیشتری به فریضه‌نماز داشتند، نشانه‌های‌جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال عملکرد اجتماعی کمتری را تجربه نموده‌اند، که ضرورت ترویج فرهنگ نماز در کلیه نهاد‌های جامعه خصوصا دانشگاه‌ها که از حساسیت بیشتری در تربیت نیروی کار‌آمد آینده، دارا هستند را می‌رساند.
کلیدواژه ها:
التزام به فریضه نماز، رعایت اولویت در نماز، سلامت روان، مذهب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است