آسیب شناسی بدحجابی و راهکارهای برون رفت از آن ازمنظرقرآن کریم
کد مقاله : 1188-IQSH
نویسندگان:
فاطمه دست رنج *1، ملیحه غلامی2
1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
2رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه اراک
چکیده مقاله:
آسیب شناسی بدحجابی درجامعه امروز ازنظراسلام علاوه برجنبه اعتقادی جنبه اجتماعی نیز پید اکرده است. باورهای بی اساس اجتماع پیرامون حجاب درعصرکنونی جزء عرف جامعه اسلامی شناخته شده و دستورات واقعی اسلام مورد غفلت واقع شده است، درنتیجه مقررات اسلامی در مورد زن به خصوص حجاب وسیله ای برای تبلیغ علیه اسلام شده است. .باتوجه به ضرورت شناخت پیامدهای بدحجابی به عنوان آسیب اجتماعی و با بهره گیری از آیات وروایات درمی یابیم که بی توجهی به این مسئله آسیب های جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت، لذا این نوشتار باهدف بررسی عواقب وپیامدهای این آسیب وتحلیل راه های پیشگیری و کاهش آن و با روش توصیفی،تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این مهم پرداخته است.پیرامون مسئله حجاب تحقیقات زیادی صورت گرفته ،امابررسی بدحجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی آسیبهای بدحجابی ازمنظر قرآن کریم و روایات، این نتیجه حاصل شد که خانواده، جامعه و دولت ازعناصر مهمی هستند که با برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت در کاهش بدحجابی و عواقب ناشی از آن بسیار موثر می باشند.
کلیدواژه ها:
بدحجابی/آسیب شناسی اجتماعی/قرآن کریم/خانواده/ جامعه
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است