بررسیتطبیقی تفسیری آیاتی از قرآن مبنی بر فطری بودن اخلاق و آیاتی دال براکتسابی بودن آن با تکیه بر نظریه قابلیت تغییر اخلاق
کد مقاله : 1182-IQSH
نویسندگان:
زهرا ملایی *
دانشگاه حکیم سبزواری-گروه علوم قران وحدیث
چکیده مقاله:
چکیده:

اخلاق درکتاب آسمانی قرآن بسیار پررنگ می درخشد و از جایگاه علمی رفیعی در حوزه معارف دینی برخورداراست. اخلاق در لغت به معنای طبیعت، سرشت و مجموعه ای از ویژگی های ثابت در نهان انسان است. با توجه به اینکه در آیین اسلام و کتاب آسمانی قرآن، اخلاق مورد تاکید و مبنای تعالیم آن است، پرداختن به مبحث اکتسابی و فطری بودن اخلاق و بررسی آن در آیات قرآن ضروری می باشد. تعدادی آیات قرآن از طبیعی و ذاتی بودن خُلْقیّات سخن گفته است. بسیاری از آیات نیز مستقیم و غیر مستقیم بر اکتسابی و تغییرپذیری اخلاق دلالت دارند. با توجه به اینکه به نظر می رسد، ظاهر آیات نوعی تضاد در موضع گیری نسبت به اخلاق دارد، این پرسش مطرح است که: آیا با بررسی تطبیقی بین دو دسته آیات مذکور و مراجعه به تفاسیر میتوان به نتایج روشنی در این زمینه دست یافت؟
در زمینه اخلاق کتاب ها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است، ولی این مسئله (موضع گیری به ظاهر متفاوت آیات نسبت به اخلاق) از اموری است که کمتر به آن پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و با مراجعه به تفاسیر و نظرات مفسران دریافتیم: آیاتی که در ظاهر بر فطری بودن اخلاق دلالت دارند در مقایسه با آیاتی که بر اکتسابی بودن آن تاکید می کنند، جمع بندی آنها امکان پذیر خواهد بود.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: اخلاق، آیات قرآن، اکتسابی بودن، فطری بودن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است