راهبردهای کاهش آسیب های اجتماعی در خانواده از دیدگاه قرآن
کد مقاله : 1174-IQSH
نویسندگان:
فاطمه خاوری *
دانشگاه مجازی جامعه المصطفی
چکیده مقاله:
چکیده
خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و از نظر گستردگی، جهان شمول ترین نهاد اجتماعی در جامعه به شمار می رود و شرط استواری آن، وجود صحیح و پایدار میان همسران است.
خانواده به عنوان سنگ بنای همه جوامع بزرگ انسانی در استحکام روابط اجتماعی و رشد و تعالیم فرد فرد اعضای جامعه نقش به سزایی دارد و همچنین محیط اجتماعی جامعه، رسانه ها، مطبوعات، و همه عناصر و اعضا حاضر در اجتماع که در ارتباط با فرد می باشد در پرورش و شخصیت وی تأثیر دارند.
عوامل بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثر است که می توان به مواردی همچون: حاکمیت صداقت در فضای خانواده، پرهیز از سوء ظن، صبر و بردباری، دوری از سختگیری، روابط بین زن و مرد و ... اشاره نمود.
تحصیل معرفت به این گونه روابط نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خود می باشد و قرآن کریم به عنوان عالی ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است.
کلید واژه: خانواده، آسیب های خانواده، تحکیم خانواده
کلیدواژه ها:
خانواده،آسیب های خانواده،تحکیم خانواده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است