مفهوم امید درقرآن ونقش آن در ارتقاع سلامت اجتماعی
کد مقاله : 1165-IQSH
نویسندگان:
علیرضا نظم الدینی *
دانشگاه علوم معارف وقران
چکیده مقاله:
در اسلام اصالت بارحمت الهی بوده ومسلمانان درهمه حال باید امیدوار به خداوند باشند ویاس به دل راه ندهند ‏‏،امیدواری از درون انسان نشات میگرد وعامل اصلی پویایی وحرکت انسان است و شادی ونشا ط را برای انسان به ارمغان می آورد .
امید به آینده با توجه به نوع جهان بینی انسان ها متفاوت است ، وهمان طور که امید فرد خود به خود انجام شدنی نیست وبرای رسیدن به ان باید درپی آن روان شد ،امید اجتماعی نیز چنین است ،باید کوشید ،رنج برد ومقاومت کرد تا بدان رسید.
در ابن نوشتار به مفهوم شناسی امید در قرآن وعلم اخلاق پرداخته و به تقسیم بندی امید به امید فعال و منفعل نموده ،وبه بیان تفاوت آرزوبا امید پرداخت ورابطه امید وسلامت اجتماعی را مورد برسی قرار داده است .
آنچه از یافتها ی قرآنی وروایی بدست می آید این است که انسان در هیچ شرایطی نیاید ناامید شود چرا که اصلی ترین عامل تلاشها امید وارزوها هستن ،وباتبدیل ارزوها به امید می توان به جهانبینی امیدوار رسید .چرا که جهانبینی امیدوار باعث ارتقاع سلامت اجتماعی می شود.
کلیدواژه ها:
امید،آرزو،،جهانبینی ،سلامت اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است