بررسی رویکرد قرآن نسبت به عوامل برونساز شخصیت انسان با نگرش مفهومی
کد مقاله : 1157-IQSH
نویسندگان:
زهرا رزاززاده *1، محمدرضا حاجی اسماعیلی2، مهدی مطیع3
1دانشجوی رشته علوم قران و حدیث،دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران
2دانشگاه اصفهان هیئت علمی
3مدیرگروه دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:
تبیین مفهوم شخصیت در حوزه انسان شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است این نوشتار بر آن است تا نگاه قرآن به موضوع شخصیت و عوامل سازنده آن را واکاوی نماید .از نگاه قرآن زندگی انسان بهترین فرصت برای تولدی دیگر در جهان واپسین است که با شکل گیری شخصیت او در این جهان کاملا مرتبط است . در این نوشتار دیدگاه قرآن در تکوین شخصیت با تاکید بر عناصر محیطی ، وراثتی و زمان بررسی و تحلیل و از همنشینی با افراد صالح به عنوان یک عامل محیطی ، استفاده از تجارب به عنوان عامل زمان و نیز از تربیت عقلانی و رشد صحیح شخصیت به عنوان عوامل برونساز شخصیت یاد می نماید. نتیجه این که از منظر قرآن انسان در شاکله شخصیتی خود متاثر از عوامل برون ساز شخصیتی به ویژه محیط، وراثت و زمان است تا با شکوفائی استعدادهای خویش به عالی ترین درجات کرامت و سعادت نائل گردد.
کلیدواژه ها:
قران، شخصیت ، عقل، محیط، وراثت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است