بررسی عوامل مؤثر بر تربیت عقلانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول مدارس ناحیه دو اصفهان بر اساس مبانی معرفت شناختی قرآن کریم
کد مقاله : 1156-IQSH
نویسندگان:
زهرا رزاززاده *1، محمدرضا حاجی اسماعیلی2، مهدی مطیع3
1دانشجوی رشته علوم قران و حدیث،دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران
2دانشگاه اصفهان هیئت علمی
3مدیرگروه دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تربیت عقلانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول مدارس ناحیه دو اصفهان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول مدارس ناحیه دو اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بوده است که از میان آن ها تعداد 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه‌ای جهت پژوهش انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ویژگی های شخصیتی و علمی معلمین، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی - اجتماعی، ساختار قانونی مدرسه، روش های تربیت عقلانی، محتوای تربیت عقلانی، جو کلی حاکم بر مدرسه و تربیت عقلانی دانش آموزان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به طور کلی از نظر میزان اهمیت و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش، در تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر، مهمترین متغیرها به ترتیب عبارت اند از : روش های تربیت عقلانی، عوامل خانوادگی، ویژگی های شخصیتی معلمان و ویژگی های علمی معلمان .آنچه در جامعه امروز ما بسیار مهم است نقش متولیان و دستگاه های فرهنگی خصوصاً آموزش و پرورش در برنامه ریزی صحیح و اصولی در جهت تربیت عقلانی و استفاده از آموزه های دینی و الگوها و معیارهای صحیح اسلامی است که نقش بسیار مهم در زمینه سازی تربیت عقلانی جوانان خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
قرآن، دانش آموزان، تربیت عقلانی، شخصیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است