شاخصهای قرآنی سلامت در حوزه رسانه
کد مقاله : 1155-IQSH
نویسندگان:
قاسم اسلامی نیا *
هیات علمی گروه حقوق
چکیده مقاله:
یکی از پایه های نظم و مرجع فکری و رفتاری کنونی رسانه های دیداری و شنیداری هستند که ابتناء آن بر تئوریهای الحادی و سکولاری در یک جامعه دینی موجد خطرها و آسیبهای فراوانی است. برای پیشگیری از وضعیت مزبور ناگزیر باید اصول و شاخصهای سلامت اجتماعی از قرآن استخراج و با فهم و درک درست به عنوان راهبردهای اساسی رسانه مورد بهره برداری واقع گردد. در این نوشتار بعضی از مهمترین مولفه های شاخص سلامت که می تواند رسانه دینی را متحول، پویا و انسانی تر نماید با استناد به آیات قرآن کریم به اختصار به بحث گذاشته خواهد شد. رعایت اصول و شاخصهای مطرح در این نوشتار می تواند تا حدود زیادی رسانه ی دینی را تا سطح یک رسانه طراز قرآنی ارتقاء بخشد که به نوبه خود تاثیر زیادی بر ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی و کاهش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی دارد.
کلمات کلیدی: رسانه، سلامت، آسیب، قرآن
کلیدواژه ها:
رسانه، سلامت، آسیب، قرآن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است