آثار اعتقاد به وعده ی رزق خداوند در مورد فرزندآوری باتوجه به آیات (31/اسرا) و (151/انعام)
کد مقاله : 1146-IQSH
نویسندگان:
علی فتحی زاده *
دبیر موسسه مردم نهاد سفیران قرآنی رضوان بناب
چکیده مقاله:
فرزند یکی از نعمات بزرگ خداوند است.اصیل ترین عاطفه ای که انسان در درون خود احساس میکند ، عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزندان است اما گاه انسان به خاطر فراموشی اصل زندگی و هدف والای آن و غفلت از یادخداوند، دچار کج روی هایی میشود که این انحرافات باعث قساوت قلب او شده و این سنگدلی به حدی میرسدکه به ناتوان ترین موجود رحم نمیکند و آن کس که از او امید ترحم و کمک میرود،به جای دفاع و اهتمام به تربیت و پرورش، انگشتان قساوت بار خود را به گلوی نازک طفل معصومی فرو میبرد، یا در چاهی می افکند یا برای بت های دروغین قربانی میکند ویا با مصرف دارو توسط مادر آنرا سقط کرده و از بین میبرد.اینها شیوه اعراب جاهلی و جاهلیت مدرن عصر حاضر است که با جگر گوشه خود این چنین معامله میکرد و اسلام با چنین عمل ننگین به شدت مبارزه و مقابله کرد.متاسفانه اکنون در عصرحاضر نیز افرادی به جهت ترس از فقرو مسائل اقتصادی دست به چنین عمل زشتی میزنند و فرزند خو درا قربانی بت های فکری و از خود ساخته ی خویش میکنند که همگی از ایمان کم نسبت به خداوند نشات میگیرد.
کلیدواژه ها:
قتل ، روزی ، فرزند ، فقر ، جاهلیت ، بت برستی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است