واکاوی نقش «افعال خیر» به عنوان راهکارهای قرآنی و روایی در ارتقاء «سلامت اجتماعی»
کد مقاله : 1132-IQSH
نویسندگان:
مرضیه قدوسی *1، مهدی مرتضوی2
1دانش آموخته کارشناسی ارشد نهج البلاغه دانشگاه معارف قرآن و عترت علیهم السلام اصفهان
2استاد دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان
چکیده مقاله:
جامعه سالم قرآنی، به دنبال سعادتمندی و کمال در دنیا و آخرت است و قرآن برای این هدف، راه کارهای مختلفی ارائه می‌نماید که مجموعه تدابیر نظامند ارتقاء «سلامت اجتماع» و مدیریت آسیب‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این راه کارها، اموری هستند که خداوند در برخی از آیات قرآن ، با عنوان «فعل خیر» مردم را به انجام آنها دعوت کرده است و در برخی از آیات نیز به مصادیقی از این افعال، مانند: انفاق کردن، پرداخت زکات، صدقه دادن، عدالت ورزی، یتیم پروری و ... اشاره کرده است. اموری که در روایات وارده از امامان معصوم (ع) نیز به آنها پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش «افعال خیر» موجود در آیات و روایات در ارتقاء و تقویت «سلامت اجتماعی» است. لذا در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به کمک رویکرد تحلیلی – توصیفی، ابتدا به تعاریف «سلامت اجتماعی» در لسان برخی از اندیشمندان غربی پرداخته شده است و سپس مفهوم «فعل خیر» در آیات از منظر لغت شناسان و مفسران بیان شده است. پس از آن، تعاریف بدست آمده از «سلامت اجتماعی» از منظر اندیشمندان با مفهوم «فعل خیر» از دیدگاه مفسران مقایسه شده است. در پایان، نقش برخی از «امور خیر» در تقویت «سلامت اجتماعی» تحلیل شده است. مهمترین ره آورده این تحقیق، آن است که «افعال خیر» ذکر شده در آموزه های دینی، نقش به سزایی در مدیریت و کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و افزایش همبستگی، تعامل، امنیت و روابط اجتماعی مطلوب یعنی ارتقاء «سلامت اجتماعی» دارند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: افعال خیر، آیات قرآن، روایات، سلامت اجتماعی، اندیشمندان غربی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است