بررسی تحلیلی دین گُریزی و عوامل آن در جوامع اسلامی
کد مقاله : 1125-IQSH
نویسندگان:
عباس ساعدی *1، سکینه شریفی2
1دانشگاه ملایر
2دانشگاه آزاد دزفول
چکیده مقاله:
دین بعنوان برنامة مدون شده از جانب خداوند برای رستگاری انسان فرستاده شد تا راه و رسم زندگانی را معیّن کند وایشان را به سعادتگاه ابدی نائل گرداند. اما متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که در جوامع مسلمان افراد نسبت به این مقولة الهی بی توجه ی کرده و افراد با پذیرش دین، پس از مدتی از دایره ی دین و اعمال دینی خارج شده و دین را تسلی بخش زندگی نمی دانند. این پدیده در سالیان اخیر از جانب دشمنان اسلام و تدین شایع و افراد جوامع مسلمان را تحت شعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش معرفی عوامل دینگریزی و ارائه حد الامکان راهکارهای پیشیگری از آن می باشد درانجام پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ی و میدانی استفاده شد.موارد زیر از جمله دستاورد این پژوهش می باشند.
 تعدیل عوامل بیرونی که تأثیر عمده ای در دین گریزی دارند به پیشگیری از این معضل در حال رشد کمک می کند
 تهیه و تدوین برنامه های دینی وشناساندن دقیق دین به پایبند بودن افراد به دین و عدم تزلزل دینی در جوامع اسلامی می انجامد.
کلیدواژه ها:
رسانه ، خانواده ، ناکامی های اجتماعی ، اقتصاد ، خودباختگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است