کاربردی‌سازی تاثیر فعالیت های قرآنی در بستر جامعه بر سایر فعالیت های اجتماعی
کد مقاله : 1121-IQSH
نویسندگان:
احمد ذاتی رستمی *
دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری - ایران
چکیده مقاله:
تحقیق پیرامون توسعه و گسترش فعالیت های قرآنی در سطح جامعه و تعمیم و تسری آن در درون ساختارهای اجتماعی، آموزشی و خدماتی به علت متاخر بودن حدوث موضوعیت آن، باعث شده است کمتر به امر تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته شود. این تحقیق به بررسی تاثیر فعالیت های قرآنی بر سایر فعالیت های اجتماعی از قبیل: خدمات آموزشی دولتی، خدمات آموزشی خصوصی، خدمات تربیتی و خدمات اجتماعی می پردازد. در انجام این تحقیق که از پنج فصل تشکیل شده، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین در بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید، با افزایش هزینه های مربوط به خدمات آموزشی دولتی و خدمات تربیتی بهره وری در سیستم های دولتی کاهش می یابد و با کاهش هزینه های مربوط به بخش های آموزشی خصوصی و خدمات اجتماعی، بهره وری در سیستم های غیر انتفاعی و غیر دولتی افزایش می یابد، که با توجه به وضعیت موجود پیش روی این روند و نیز بهره وری بیشتر در بخش هزینه های قرآنی بهتر است این هزینه ها را بخش های خصوصی و یا غیر انتفاعی کشور انجام دهند و دولت فقط در این زمینه نظارت کند تا راندمان هزینه اقتصادی فعالیت های قرآنی، باعث کاهش هزینه بیشتری در بخش های مختلف جامعه گردد.
کلیدواژه ها:
فعالیت قرآنی، فعالیت اجتماعی، خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است