جایگاه فرهنگ جهادی در توسعه سبک زندگی اسلامی با تاکید بر حیات طیبه قرآنی
کد مقاله : 1114-IQSH
نویسندگان:
رضا تاج آبادی *1، سمیه شعبانی2
1کارشناس
2دادگستری استان مرکزی
چکیده مقاله:
از دیدگاه قرآن کریم زندگی اسلامی جنبه های مختلفی دارد، که تعدادی از آن‌ها به عنوان زیربنا ی زندگی اسلامی هستند، و اصول کلی زندگی اسلامی را فراهم می آورند و برخی دیگرشاخصه ها و رویکردهای کاربردی ،عملی، رفتاری، فردی و اجتماعی می‌باشند که نقش عملی و کاربردی در زندگی اسلامی دارند . آیات قرآن کریم نشان میدهدکه مفهوم فرهنگ جهادی به مثابه راهبردی عام ، مطلق و نرم افزاری در راستای تاسیس ، تثبیت و تداوم سبک زندگی اسلامی مطرح شده ودر این راستا ، مصادیق متعددی پیدا کرده است . حیات طیبه، حیات حقیقی انسانی است که حیات دنیوی با همه گسترده‌گی‌اش بستر آن، و حیات اخروی با جاودانگی و اهمیتش تبلور این حیات حقیقی است. اگر حیات طیبه حیاتی جدید و برتر از حیات معمولی و منشأ آثاری بس ارزشمند برای انسان مؤمن و جهادی است، در حقیقت مؤمن حائز مرتبه جدیدی از روح شده که از پرتو آن روح، این حیات و آثارش پدیدار شده است. در واقع جایگاه و اهمیت فرهنگ و روحیه جهادی به عنوان مقوله ای فرهنگی – اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ، شایسته ترین راه برای مبارزه با انحرافات خارجی و فتنه ها و نفاقهای داخلی ، بصیرت یابی و بیداری و هویت یابی دینی، تلاش برای رشد و تعالی مبانی معرفتی و اعتقادی جامعه اسلامی می باشد که از منظر قرآن کریم این امر از طریق جهاد در راه خدا ، جهاد کبیر ، جهاد همه جانبه ، جهاد مساعدتی ، جهاد الهی و جهاد توحیدی واقع میشود .
کلیدواژه ها:
کلیدواژه ها : فرهنگ جهادی، روایات ، قرآن کریم، حیات طیبه قرآنی، سبک زندگی اسلامی، مدل سبک زندگی جهادی .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است