آثار تربیتی و اجتماعی ایمان به معاد و روز قیامت در زندگی انسان( با تاکید بریاد مرگ) از دیدگاه قرآن کریم
کد مقاله : 1105-IQSH
نویسندگان:
رضا تاج آبادی *1، سمیه شعبانی2، سمیه موحدیان3
1کارشناس
2دادگستری استان مرکزی
3آموز ش و پرور ش شهرستان تفرش
چکیده مقاله:
چکیده :

ایمان به آخرت ، یاد مرگ و قیامت تاثیر شگرفی در زندگی انسانها دارد . به انسان آرامش روانی می دهد و تحمل او را نسبت به مصایب و سختیها بیشتر کرده ، تکبر و خودبینی را از وی رفع می کند . به لحاظ زندگی اجتماعی نیز ایمان به آخرت، یاد مرگ و قیامت ، تاثیرات فراوانی دارد . تمامی عقاید دینى در رفتار انسان مؤثر است، هر چند تأثیر آنها یکسان نیست. از میان عقاید دینى، اعتقاد به رستاخیز و معاد، یکى از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمى و افزایش روحیۀ امیدواری در اوست. توجه به مرگ و زندگانی پس از آن، سبب آگاهی و ایجاد روح امید در آدمی و تلاش در جهت ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و ترقی می گردد. ایمان به معاد، ریشۀ یأس ها و ناامیدی ها را که آفت جان انسان هاست، می سوزاند و انسان را امیدوار می سازد که هیچ یک از اعمال نیک او از صفحه هستى پاک نمی شود و مصائب و ناکامی هایش در این دنیا، هیچ کدام بى پاسخ نخواهند ماند.
ایمان به آخرت سبب بیداری، آگاهی ، تقوا ، تهذیب نفس و ترس از گناه و ظلم می شود و در مقابل، بی توجهی به این امر ، سبب دوری از حقایق ، استکبار در برابر حق و غرق شدن در دریای مفاسد و گناهان می شود . ا
کلیدواژه ها:
کلیدواژه : معاد باوری، قرآن ، مرگ ،ایمان به وعده های الهی ، زندگی انسان، رستاخیز ، تربیت اسلامی .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است