شاخصه‌های سلامت اجتماعی از منظر دینی
کد مقاله : 1091-IQSH
نویسندگان:
حسین رحمانی تیرکلایی *
هیات علمی پیام نور
چکیده مقاله:
شاخصه‌های سلامت اجتماعی از منظر دینی

چکیده
جامعه سالم از نگاه خداوند، جامعه ایست که از تبعیت مادیت و آثار آن در امان باشد. چنین جامعه ای در بستر حقیقی خود حرکت خواهد نمود؛ چراکه انسان ها تشکیل دهنده جوامع خواهند بود و خمیرمایه وجودی هر فردی، فطرتی است که بر نورانیت و توحید بناگذاشته شده است. تفسیر سلامت اجتماعی به عوامل روانی و دوری از استرس و بیماری های روان، محدود کردن سلامت جامعه به عواملی مادی است بلکه جامعه سالم، جامعه ایست که از جمیع موانع فطرت و توحیدخواهی در امان باشد. نگارنده در این تحقیق بر آن است تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی شاخصه های سلامت اجتماعی از منظر دینی روی آورد. در نهایت نویسنده بدین نتیجه رسیده است که سلامت جامعه تابع محقق شدن عوامل گسترده ایست که جملگی ذیل رهایی از مادیت قرار خواهند گرفت. چنین جامعه ای با حرکت در بستر توحید، بدین توانایی خواهد رسید که از آفات روحی و روانی مخل و ناهمسو با فطرت در امان باشد.
کلیدواژگان: سلامت، سلامت اجتماعی، فطرت، روان، روح، مادیت
کلیدواژه ها:
سلامت، سلامت اجتماعی، فطرت، روان، روح، مادیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است