ویژگیهای شهرسازی اسلامی از منظر قرآن و روایات اسلامی با تاکید بر امنیت اجتماعی
کد مقاله : 1088-IQSH
نویسندگان:
علی آذر *
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
چکیده مقاله:
امنیت در کنار نیازهای اولیه انسان به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان محسوب می‌گردد. شهر اسلامی باید طوری برنامه ریزی و طراحی شود که تبلور و نماد خضوع و خشیت بندگان در برابر قدرت لایتناهی الهی شود.در برخی از روایات و همچنین آیات قرآنی به شمه‌ای از صفات شهر اسلامی پرداخته شده است که از جمله آنها می‌توان به شهر امن اشاره کرد. شناسایی عناصر شهرسازی اسلامی از منظر قرآن و روایات اسلامی از جمله اهداف این پژوهش می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعه‌ای و روش آن اسنادی و توصیفی-تحلیلی است. در لابلای آیات مقدس الهی مشخصات و ویژگیهای شهر اسلامی اورده شده است. امروزه و در شهرسازی کشورهای غربی در طراحی شهرها و محله‌هایی که طبق اندیشه منشور شهرسازی جدید ایجاد می گردند، از مولفه‌های شهرسازی اسلامی در سازمان فضایی شهرها و محله‌ها استفاده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تعیین مرکز محله و چیدمان کاربری‌های عمومی، سلسله مراتب معابر و گذرها، محرمیت، مشارکت اجتماعی و تغییر تصمیم گیریها به تصمیم سازی اشاره نمود.
کلیدواژه ها:
شهرسازی اسلامی، مسکن ، شهر عبادت ، امنیت اجتماعی ، مدینه فاضله.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است