جستاری در ترابط سلامت جنسی خانواده و تأثیر آن برسلامت جامعه در پرتو آموزه های قرآنی
کد مقاله : 1086-IQSH
نویسندگان:
حسن کاظمی سهلوانی *
مدرس دانشگاه معارف قران و عترت
چکیده مقاله:
خانواده به عنوان سلولی از پیکره جامعه نقش سترگی در رشدوتعالی جامعه و یا برعکس در سقوط و انحطاط آن ایفا می کند.این نقش مهم از آنجا ناشی می شود که در پرتو خانواده بسیاری از نیاز های روحی و روانی،مادی و جسمی وغریزی و جنسی پاسخ داده شده و به تبع آن آرامش و سلامت روان برای اعضای خانواده تحصیل و تأمین می گردد.
از مهمترین غرایز سرکش و طوفانی که با بلوغ انسان بروز و تجلی می یابد،غریزه جنسی است که بنیادی ترین زمینه برای تشکیل خانواده است و پاسخ گویی صحیح و مناسب آن در خانواده منجر به بروز آرامش روان و از سویی تجلی عشق و مودت خواهد بود که قرآن بدان تصریح دارد و این خود سلامت و آرامش اجتماع را به دنبال خواهد داشت که خواستگاهی است فطری و فراگیر.
این مقاله به دنبال آن است که بصورت اسنادی و در اسلوبی توصیفی-تحلیلی با نگرشی قرآن محور این تأثیر و تأثر خانواده و اجتماع را واکاوی و تبیین نماید.
یافته های این جستار حاکی از این است که:از اساسی ترین کارکرد های سلامت جنسی خانواده آرامش و عشق بوده که به جامعه تسری یافته و انعکاس دوباره آن به خانواده استحکام و تزاید مودت و عشق راسبب می شود.
کلیدواژه ها:
قرآن،سلامت جنسی،خانواده،جامعه،تعالی فرد و اجتماع
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است