مهارت های ارتباط موثر از منظر قرآن و روایات
کد مقاله : 1079-IQSH
نویسندگان:
زهرا درویش *
دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
چکیده مقاله:
یادگیری مهارت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است که سبب ارتقای بهداشت روان و سلامت اجتماعی می شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی مهارت های ارتباطی مؤثر از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته است. مهارت های ارتباطی از منظر قرآن و روایات شامل: ارتباط کلامی و غیر کلامی (سمعی و بصری) می باشد. نکاتی که قرآن جهت برقراری ارتباط کلامی مؤثر، متذکر می شود، شامل: حسن آغاز و ختام کلام، رعایت ادب در سخن گویی، نرمی و ملایمت کلام، حق گویی و تناسب محتوای کلام با سطح فهم مخاطب است. در برقراری ارتباط سمعی، سه نکته از منظر قرآن و روایات، حائز اهمیت است: 1) دریافت کامل و صحیح کلام 2) توجه کامل و دقیق به پیام، جهت فهم آن 3) تعقل در پیام شنیداری جهت پذیرش یا عدم پذیرش آن. یکی دیگر از روش های برقراری ارتباط را، قرآن کریم از طریق نگاه کردن به حرکات بدن و حالات چهره بیان می کند. گاهی با دیدن یک اخم یا خنده و حالات نگاه کردن، می توان از مخاطب، پیام های مختلفی چون: احساس خوشحالی یا ناراحتی و تعجب و تمسخر و تحقیر را دریافت کرد. قرآن کریم وروایات، عواملی را نیز جهت پایداری و تداوم یک ارتباط، متذکر می شوند. این عوامل شامل: اعتماد آفرینی، همدلی، تواضع و فروتنی، احسان و نیکی به دیگران، عفو وگذشت، امانت داری، تغافل، صداقت، تشکر و قدردانی و وفای به عهد و پیمان است.
کلیدواژه ها:
قرآن، روایات، مهارت، ارتباط
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است