جایگاه آموزه های قرآن در سلامت اجتماعی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو
کد مقاله : 1075-IQSH
نویسندگان:
مصطفی مامونا *
کشور کنگو
چکیده مقاله:
علاوه بر مقدمه و خلاصه؛ در این مقاله، کوشش شده است که 1- معرفی اجمالی درباره کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ادیان کنونی آن بحث خواهیم کرد. 2- وبعد از آن معرفی دوره های ورود اسلام و قرآن در آن کشور می پردازیم که از آن دو دوره تاریخچه ورود دین اسلام توسط مسلمانان امان به رهبری شخصی به نام تی پو-تی- پو در شرق کنگو و از طرفی دیگری از جمعی از مسلمانان غرب آفریقا که بخاطر کار راه آهن بلژیک ها خواهیم فهمید. 3- علاوه برآن به بررسی جایگاه آموزه های اعتقادی قرآن در سلامت جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو که شامل بحث درباره جایگاه قرآن در اعتقاد به توحید وآثار آن در سلامت جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو که شامل بحث ایمان به خدا، تقوا، توکل به خدا، صبر و امیدواری خواهد کرد؛ وبعد از آن بحث درباره جایگاه قرآن در اعتقاد به نبوت وآثار آن در سلامت جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو که شامل بحث الگوپذیری، صداقت، شرم و حیا، محبت به دیگران و امانت داری صحبت خواهد شد و در بعد از آن بحث درباره جایگاه قرآن در اتعقاد به معاد و آثار آن در سلامت جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو شامل اصلاح نگرش انسان به دنیا، هدفمندی، احساس مسئولیت، عبرت ‏آموزى و آرام بخشی بحث خواهد شد.
کلیدواژه ها:
جایگاه، آموزه ها، قرآن، سلامت، جامعه، جمهوری دموکراتیک کنگو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است