ظرفیتهای فقه امامیه در پیشگیری از طلاق
کد مقاله : 1072-IQSH
نویسندگان:
ناصر کربلایی *، محمد رضا کیخا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده مقاله:
چکیده
طبق فقه امامیه و حقوق ایران حق طلاق متعلق به زوج (مرد) است واو هرگاه که بخواهد می تواند این حق را طبق قانون اعمال کند. توجه به دغدغه ی پیشگیری ازوقوع آسیب اجتماعی (طلاق ) جز لاینفک فقه امامیه می باشدو طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده1133 ق م یک قاعده آمره بوده و جز حقوق غیر مالی ونیز مرتبط با شخصیت ونظم عمومی بحساب می آید. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در جهت شناسایی ظرفیتهای فقه امامیه در پیشگیری از معضل طلاق بوده است.
راهکارهای فقه امامیه با تکیه بر قرآن کریم لزوم طلاق در طهر غیر مواقع(طلاق/1)،حضور دو شاهد عادل برای اجرای صیغه طلاق(طلاق/2)،تعیین داوران و منوط کردن حکم دادگاه به طلاق را بر رای و نظر آنها(نساء/35)، وجود حد و مرز در اجرای صیغه طلاق (بقره/آیات 229تا232)که موجب پیشگیری از طلاق و یا موثر در تاخیر آن دانست.
کلیدواژه ها:
پیشگیری از طلاق، فقه امامیه ،ظرفیتهای فقهی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است