نگاهی به جایگاه و نقش آموزه های قرآنی و اخلاقی در سلامت فردی و اجتماعی
کد مقاله : 1066-IQSH-FULL
نویسندگان:
علی احمد پناهی *
هیات علمی
چکیده مقاله:
یکی از دغدغه های جدی برای انسان‏ها در همه دوره‏هاى تاریخ و در گستره حیات فردی و اجتماعی، سلامت جسمی و روانی ،بوده است. در آموزه های دینی و به ویژه در قرآن کریم که از ناحیه خالق متعال و برای هدایت و سلامت دنیوی و اخروی انسان ها،نازل شده است،آموزه ها ومعارف ارزشمند و جامعی در رابطه با سلامت و به ویژه سلامت روانی و اجتماعی،بیان گردیده است.پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اخلاق در زندگی و نقش آن در سلامت روان،انجام شده و با بهره گیری از روش توصیفی –تحلیلی و اسنادی- کتاب خانه ای،به تبیین نقش التزام به دستورات اخلاقی و قرآنی در سلامت روان و سلامت اجتماعی پرداخته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که التزام به آموزه های قرآنی و اخلاقی در همه عرصه های زندگی اجتماعی جایگاهی تعیین کننده دارد و بدون التزام اخلاقی پایه های زندگی متزلزل بوده و حیات معقول و رضایتمند شکل نمی گیرد و تضمینی نیز برای سعادت ابدی وجود نخواهد بود.نمودهای اخلاق در آموزه های دینی،بسیارند اما ارتباط کلامی وغیر کلامی نیکو،صبوری،سعه صدر و وفای به عهد وراست گویی و صداقت وهمچنین تلاش برای اصلاح روابط اجتماعی ،التزام به نیکوکاری ، فداکاری،مثبت اندیشی و مثبت نگری،پرهیز از آلوده شدن به شعله های سرد(حسادت)،پرهیز از غفلت ،اختلاف ومجادله،حفظ آبروی مومنین،پرهیز ازخودبرتربینی واجتناب از نفاق و دورویی،از مصادیق مهم اخلاق در آموزهای دینی به ویژه در قرآن کریم است.نکته دیگر اینکه التزام معرفتی و عملی به آموزه های اخلاقی نقشی سترگ در سلامت روحی و روانی افراد دارد.
کلیدواژه ها:
آموزه‌های قرآنی،سلامت فردی و اجتماعی،رضایتمندی،سعادت‌اخروی،التزام عملی،حیات طیبه،باورهای درونی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است