سلامت اجتماعی در پرتو عمل به آموزه قرآنی صله رحم
کد مقاله : 1051-IQSH-FULL
نویسندگان:
محمد مهدی صفورائی پاریزی *
گروه روانشناسی موسسه آموزش علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه قم ایران
چکیده مقاله:
تمام موجودات زنده تلاش می کنند برای رسیدن به حالت تعادل و حفظ سلامت و کارآمدی خود نیازهای اساسی خود را در ابعاد مختلف تامین کنند. انسان به عنوان خلیفه الهی، اشرف مخلوقات و موجودی اجتماعی به تلاش بیشتری نیاز دارد زیرا از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و عدم تامین نیازهایش سبب عدم تعادل و بروز نابهنجاری می شود و او را از رسیدن به اهدافش و کمال مطلوب باز می دارد. یکی از نیازهای ضروری هر انسانی تعامل و ارتباط با دیگران به ویژه خویشاوندن است. هدف این نوشتار پاسخگویی به این پرسش است که از دیدگاه قرآن و روایات مهم‌ترین کارکردهای صله رحم در دستیابی به سلامت اجتماعی کدامند؟ در نوشتار پیش‌رو، با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی و واکاوی آیات و روایات، نتایج تحقیق نشان داد، تعامل با بستگان که در فرهنگ اسلامی صله رحم نامیده می شود دارای آثار و کارکردهای متعددی در تامین نیازهای روانشناختی و اجتماعی اعضای خانواده و سلامت فردی و اجتماعی آنان است. کارکردهایی که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: تسهیل‌کننده فرایند جامعه‌پذیری، ارضای نیاز تعلق به گروه(خانواده گسترده)، ارضای نیاز ابراز خود، رعایت هنجارها، حمایت اجتماعی خویشاوندان، تأمین نیاز به محبت، دستیابی به آرامش روانی و امنیت خاطر، افزایش تعامل عاطفی و محرومیت زدایی.
کلیدواژه ها:
سلامت اجتماعی، صله رحم، خانواده، آموزه‌های قرآنی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است