بررسی رابطه بین عوامل پیش بینی کننده حجاب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی با ابعاد سلامت معنوی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
کد مقاله : 1049-IQSH-FULL
نویسندگان:
سعید دشتی1، بابک معینی2، معصومه هاشمیان3، جواد فردمال4، رضا شهرابادی *5، مرتضی مطهری پور6
1استادیار، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران
2استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وگروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
3استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خراسان رضوی، سبزوار
4دانشیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خراسان رضوی، سبزوار.
6کارشناس مذهبی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده مقاله:
حفظ ارزش ها و شعایر اسلام-قرانی از وظایف مسلم همه نهادها می باشد و رعایت پوشش اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه از مصادیق بارز آن به شمار می آید. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سلامت معنوی و عوامل پیش بینی کننده حجاب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. این مطالعه توصیفی مقطعی روی 160 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری طبقه ای بود. پرسشنامه ها شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی (بعد مذهبی و بعد وجودی) سوالات مرتبط با تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد و رفتار) از طریق خود گزارش دهی تکمیل گردید. پایایی و روایی پرسشنامه ها مورد سنجش و تایید شد. داده ها با نرم افزار 16SPSS آنالیز گردید. نتایج رابطه معنی داری بین سلامت معنوی و نگرش نسبت به حجاب را نشان داد (P<0.05.). همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین قصد رفتاری با نگرش نسبت به حجاب، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده وجود داشت. قصد رفتاری با رعایت حجاب رابطه معنی داری داشت. نتایج نشان داد که قصد رعایت و بهبود حجاب با سازه های مدل و سلامت معنوی ارتباط معنی داری دارد. توجه به بعد سلامت معنوی در فرایند اموزشی دانشجویان می تواند باعث بهبود نگرش انها نسبت به حجاب گردد. همچنین می توان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای مداخله جهت بهبود حجاب کامل در بین دانشجویان دختر استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
حجاب، سلامت معنوی، دانشجویان دختر، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است