بررسی راهبردهای اساسی سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم
کد مقاله : 1042-IQSH-FULL
نویسندگان:
سید احمد هاشمی علی آبادی *
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
عینیت‌یافتن جامعه سالم در کنار انسان سالم ازجمله مهم‌ترین اهداف بلند نزول قرآن است. در این راستا پرداختن به مبانی بنیادین نگرش‌ساز، راهبردهای کلان، راهکارها، شاخصه‌ها و لوازم تحقق جامعه‌ای سالم از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر با اذعان به تولید مقالات و آثار علمی فاخر در سه حوزه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی به هدف تبیین راهبردها و استراتژی قرآن در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم با شیوه داده‌پردازی کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل محتوا اهم راهبردهای کلان قرآنی را در این حوزه به بحث نشسته است. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که قرآن به‌عنوان آخرین نسخه هدایت، سعادت و سلامت و با نگرشی منظومه‌ای به تمام ابعاد وجودی انسان و جامعه، سرنوشتی واحد را برای جامعه مطرح می‌سازد که در پرتو سلامت اجتماعی از آفات و آسیب‌های وارده بر آن حاصل می‌گردد. این سرنوشت در نگاه قرآن محصول راهبردهای صحیح و جامع‌نگر خواهد بود که بر پایه حق‌گرایی به‌جای خودگرایی و جمع‌گرایی، محوریت عدالت و رفاه اجتماعی به‌جای تبعیض، رشد اخلاق و معنویت‌ خداگرایانه، ایجاد امنیت فراگیر اجتماعی در پرتو ایمان دینی و درنهایت پذیرش مسئولیت جمعی استوار خواهد بود
کلیدواژه ها:
سلامت اجتماعی، راهبرد، قرآن کریم، آسیب‌های اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است