ارتقاء سلامت اجتماعی با راهبرد حرکت از جهل به سوی بصیرت و از بصیرت تا هدایت
کد مقاله : 1041-IQSH-FULL
نویسندگان:
آسیه بیات *1، رضا مهدیان فر2
1دانشکده علوم قرانی ملایر
2دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده علوم قرآنی ملایر
چکیده مقاله:
سلامت اجتماع به معنای دور بودن جامعه از امراض، آفات، عیوب و نواقص جسمانی یا روحانی است؛ که امروزه با گسترش زندگی جمعی و افزایش مناسبات و روابط اجتماعی، حفظ و حرکت در مسیر آن اهمیت ویژه ای دارد و از آنجایی که سلامت فرد، خانواده، نهادها و روابط اجتماعی را شامل می شود، به این ترتیب مجموعه گسترده ای در آن مؤثر بوده و به تبع راهبرهای کلی و جزئی متعددی در ایجاد آن نقش دارند که در این میان با نگاهی به متعلقات هدایت از جمله« دارالسلام» و «سبل السلام» میتوان به رابطه جدی بین هدایت و سلامت پی برد و با همین نگاه راهبرد کلی و محوری حرکت از جهل به سمت بصیرت و از بصیرت به سمت هدایت را به عنوان راهبری کلیدی برای حفظ سلامت اجتماع دانست که شرط این حرکت را قرآن کریم تقوا و ایمان و به شکل جزئی تر نماز، انفاق و ایمان به آخرت دانسته است. در همین راستا این مقاله نیز به روش توصیفی و تحلیلی درصدد بیان حرکت در مسیر سلامت اجتماع با راهبرد حرکت از جهل تا بصیرت و از بصیرت تا هدایت است .
کلیدواژه ها:
سلامت، اجتماع، جهل، بصیرت، هدایت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است