سلامت معنوی قرآنی و ارتقا سلامت اجتماعی
کد مقاله : 1038-IQSH-FULL
نویسندگان:
حامد شریعتی نیاسر *1، محمود ویسی2
1گروه علوم قرآن و ادبیات عرب دانشگاه مذاهب اسلامی
2مدیر گروه فقه شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی
چکیده مقاله:
موضوع معنویت قرآنی یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ بوده است بر این اساس سلامت شخصیت بدون معنویت از کمال مطلوب برخوردار نیست و در معرض آسیب پذیری جدی قرار دارد. سلامت معنوی نقش اساسی در ارتقاء سلامت اجتماعی از جمله سلامت اخلاقی دارد. از دیگر سو سلامت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است. منظور از سلامت اجتماعی در این تحقیق رابطه سالم با آحاد اجتماع مبتنی بر احترام متقابل و تجلی مهرورزی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که خاستگاه سلامت معنوی قرآنی در وجود قلب سلیم خود را می نمایاند و در عین حال دارای هویتی مستقل است. از منظر قرآن کریم و روایات قلب سلیم و به تبع آن سلامت معنوی در ابعاد مختلف معرفتی عاطفی و رفتاری قابل تبین است. برخی از مولفه های معنویت در قرآن عبارتند از ایمان به خدا و عمل صالح، صداقت و اخلاص، دوری از امور لغو و بیهوده. همچنین سلامت معنوی قرآنی و سلامت اجتماعی دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگرند و رابطه تنگاتنگی با هم دارند به طوری که قوت و ضعف معنویت در ارتقا و عدم ارتقا سلامت اجتماعی کاملا موثر است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از قرآن کریم و روایات معصومین به تبیین سلامت معنوی قرآنی و نقش آن در ارتقا سلامت اجتماعی و گسترش فضایل اخلاقی در جامعه بپردازد.
کلیدواژه ها:
سلامت معنوی- قلب سلیم- سلامت اجتماعی- معنویت قرآنی- اخلاق اجتماعی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است