سلامت اجتماعی در سایه تعاملِ فقه و تربیت از دیدگاه قرآن و روایات
کد مقاله : 1028-IQSH-FULL
نویسندگان:
پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی احمدی بیغش *1، طاهره محسنی2
1تهران. شهرری. میدان مدرس خیابان آستانه میدان سرتخت کوچه موسوی پلا5 زنگ 110
2عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. پردیس خواهران
چکیده مقاله:
فرد مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی خود با دو عرصه مهم فقه و تربیت مواجه است. تربیت و پرورش همه جانبه انسان از نیازهاى اساسى وى است و انسان در پرتو تربیت صحیح به کمال مطلوب خویش نایل مى آید. از سوى دیگر، شریعت و بعد عملى آن یعنى فقه، جایگاه ویژه اى در زندگى انسان دارد و مجموعه اى از بایدها و نبایدها زندگى او را احاطه کرده است. این دو عرصه با پیشرفت زندگى بشر و تحولات فرهنگى و اجتماعى، شکل جدیدى به خود گرفته و رسالتى نوین پیدا کرده، از ایفاى نقش در محدوده زندگى فردى انسان فراتر رفته و مى بایست پاسخگوى نیازهاى انسان در همه ابعاد فردى و اجتماعى باشد. این تحقیق درصد پاسخگویی تحلیلی- توصیفی به این سوال است که زمینه های ارتباط و تعامل این دو عرصه مهم در زندگى فرد مسلمان، از دیدگاه قرآن کریم و احادیث، که منجر به سلامت اجتماعی می گردد، کدامند؟ ابعاد جسمی، روحی، عقلی و... و اصولی چون عبودیت، اختیار و آزادی، از جمله پاسخ های به فرضیه این پژوهش است.
کلیدواژه ها:
فقه، تربیت، تعامل، سلامت اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است