لزوم انتخاب سبک زندگی قرآنی و اثر آن در سلامت خانواده و اجتماع
کد مقاله : 1027-IQSH-FULL
نویسندگان:
سید علی حسن زاده تبریزی *
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده مقاله:
یکی از مهم ترین و اثرگذارترین آسیبهای مهم جامعه امروزی ناپایداری و تزلزل در خانواده ها و فقدان آرامش و روابط مستحکم است که در صورت غفلت، آسیب های جبران ناپذیر و بلند مدت بر جامعه خواهد داشت. آنچه مسلم است اسلام و دستورات آن کامل ترین آموزه ها برای حفظ بینان خانواده به عنوان کوچکترین واحد سازنده جامعه را دارا می می باشد. این آموزه ها از قرآن قابل استخراج می باشد. بنابراین می توان گفت بزرگترین مشکل جامعه امروز که سبب بروز چنین ناپایداری در جامعه شده است عدم شناخت صحیح و فراموشی مسیر اسلامی می باشد. بنابراین در این زمانه انسان ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند چراغ هدایت اسلامی قرآنی می باشند. هدف از این مقاله بررسی لزوم انتخاب سبک زندگی قرآنی و اثر آن در سلامت خانواده و بررسی سبک زندگی برای ایجاد و حفظ خانواده از نگاه قرآن می باشد. بنابراین پس از بیان کلیات و مفاهیم، این لزوم با بیان دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده و سپس اثرات استفاده از رهنمون های قرآنی بر زندگی انسان امروزی و خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس معیارهای دینداری، فضایل اخلاقی، عدالت، محبت و همتایی از مهمترین پارامتر ها در حفظ بنیان خانواده از نگاه قرآن کریم می باشند. در پایان می توان نتیجه گیری نمود که دین اسلام که تجلی آن را می توان در قرآن و زندگی معصومین دید کاملترین و جامعترین منبع برای هدایت انسان راه گم کرده امروز است.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی، قرآن، خانواده، منبع هدایت.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است