نسبت آسیب‌های اجتماعی و سیاسی در آیات قرآن کریم
کد مقاله : 1024-IQSH-FULL
نویسندگان:
مهدی امینیان *
فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
جوامع انسانی چه در گذشته و چه در حال درگیر با آسیب های متعدد سیاسی و اجتماعی بوده و هستند که در قرآن کریم به نمونه های بسیاری در میان جوامع مختلف اشاره شده است. پژوهش حاضر صرفاً در پی برشماری این آسیب ها در آیات قرآن کریم نیست بلکه روی مواردی دست می گذارد که خداوند در این کتاب آسمانی، یک آسیب سیاسی را عامل یک آسیب اجتماعی در جامعه دانسته یا به عکس تا نهایتاً در فراتحلیل، نسبت این دو دسته از آسیب با یکدیگر به دست آید. هدف از این طرح مسأله، اولاً یافتن دغدغه های قرآن کریم در مسیر سعادت بشر و سلامت اجتماعی و سیاسی آن و ثانیاً یافتن سرنخ هایی برای پژوهش های بعدی است که آیا هر یک از این نسبت ها میان آسیب های اجتماعی و سیاسی بر یک جامعه مشخص به ویژه جوامع دینی معاصر قابل تطبیق هست یا خیر. رویکرد پژوهش ما تفسیر موضوعی قرآن کریم و ارائه یک پرسش از این کتاب آسمانی بوده و روش ما برای دریافت پاسخ آن، احصاء آیات مرتبط و تحلیل نص آنها است. پژوهشگر در فراتحلیل آیات به این نتیجه رسیده که حکومت (سیاست) و مردم (جامعه) هر یک ممکن است دچار آسیب‌هایی در سه عرصه گرایش‌ها، باورها و رفتارها شوند و هر یک از این آسیب‎ها می‌تواند موجب بازتولید آسیب دیگر شده یا در تبانی با آن سلامت سیاسی و اجتماعی را به مخاطره اندازد.
کلیدواژه ها:
قرآن کریم، آسیب اجتماعی، آسیب سیاسی، تفسیر سیاسی قرآن کریم.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است