بررسی عوامل موثر بر مهارت تصمیم گیری از منظر قرآن و روایات
کد مقاله : 1020-IQSH-FULL
نویسندگان:
زهرا درویش *
دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
چکیده مقاله:
مهارت تصمیم گیری یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در زندگی محسوب می شود و به فرد کمک می کند تا به سطح بالای بهداشت روان و سلامت اجتماعی دست یابد. مقاله حاضر درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری آیات قرآن و سیره معصومین (ع)، ابتدا بسامد قرآنی تصمیم گیری، مورد بررسی واقع شود و سپس عوامل موثر در اتخاذ یک تصمیم صحیح را ارائه دهد. بسامد قرآنی تصمیم گیری را میتوان در واژه های (هم) و (اراد) در قرآن دنبال کرد، گرچه آیات شاهد مثال تنها اشاره به لفظ تصمیم گیری در موقعیت های مختلف در قران کرده و غالبا به چگونگی یک تصمیم صحیح اشاره ای نشده است، بنابراین لازم است تا عوامل موثر در تصمیم گیری را ازسایر آیات قرآن و روایات استنباط و استنتاج کرد. این عوامل شامل: کسب اطلاعات پیرامون موضوع مورد نظر، داشتن جهت گیری صحیح در تصمیمات، مشورت با افراد خبره در موضوع مورد نظر، به کارگیری قوه عقل و عاقبت اندیشی، قاطعیت در تصمیم گیری و داشتن توکل بر خداوند در تصمیمات است.
کلیدواژه ها:
تصمیم گیری، سلامت اجتماعی، قرآن، روایات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است