ضرورت تعامل، مشارکت و برابری عادلانة زن و مرد در زندگی اجتماعی از منظر قرآن کریم (مطالعة موردی: جنت، زمین و رستاخیز)
کد مقاله : 1012-IQSH (R1)-FULL
نویسندگان:
مرتضی زارع برمی *
هیئت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
چکیده مقاله:
طرفداران فرودستی زنان باور دارند که زن مسئول گمراهی و نگون‌بختی بشر است، زیرا حوا به مانند گذرگاهی بود که شیطان از او گذشت و آدم را فریب داد و با فریب آدم، زمینة سقوط بشر به زمین فراهم آمد. پس زنان به جرم آن اولین خطا برای ابد در زندگی دنیوی و اخروی خویش، محکوم به فرودستی در برابر مردان هستند و باید بپذیرند که در مقایسه با مردان از حقوق و ارزش کمتری برخوردارند. تحمیل این مسائل بر افراد و سپس ترویج آن در سطح جامعه به شکلی که باعث تبعیض و تضاد بین زنان و مردان گردد، بی-شک صحت و سلامت روابط اجتماعی را با تهدید جدی روبرو می‌کند. قرآن کریم اما به صراحت این اتهامات را بی‌اعتبار ساخته و تأکید دارد که تعامل، مشارکت و برابری عادلانة بین زنان و مردان در حفظ سلامت اجتماعی و تداوم روابط اجتماعی سالم ضرورت دارد. اثر حاضر با روش توصیفی، مقایسه‌ای و تحلیلی به دنبال کشف، تبویب و تحلیل شواهد قرآنی با موضوع تعامل، مشارکت و برابری عادلانة زن و مرد در جنت، زمین و رستاخیر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زن و مرد در معرض تأثیرپذیری از دشمنان درونی و بیرونی هستند، در انتخاب راه راست یا گمراهی از آن اختیار کامل دارند، در زندگی زناشویی تعامل و مشارکت دوسویه دارند، در تکالیف شرعی و قانونی و عرفی با یکدیگر برابر هستند، فرصت خدمت به اسلام و جامعة اسلامی برای هر دو به صورت عادلانه مهیاست و در نظام پاداش وکیفر اخروی یکسان نگریسته می‌شوند.
کلیدواژه ها:
قرآن کریم، سلامت اجتماعی، زن و مرد، جامعه.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است