به منظور آشنایی بهتر با زمینه های پژوهش در موضوع «قرآن و سلامت اجتماعی»، برخی از مصادیق شاخص های سلامت اجتماعی ارائه می شود:

ابعاد

مصادیق شاخص ها

معنوی و عقیدتی

*      جهان بینی و خداباوری مردم

   عمق و کیفیت عقائد و احساسات معنوی مردم

*      بکارگیری ابزارهای معنوی و فرهنگی در رفع آسیب های اجتماعی به جای مداخله های فنی-حقوقی

معیشتی-اقتصادی

*      دسترسی به مسکن و آب مناسب

*      وسائل حمل و نقل مناسب

*      توسعه اقتصادی، فقدان فقر و درآمد مناسب

*      کاهش درصد بیکاری و وضع مطلوب اشتغال

*      محیط کار حامی فرد و خانواده

*      محیط کار حامی آسایش فرد و خانواده

*      اقتصاد متنوع و پویا

*      میانگین درآمد هفتگی

*      هزینه های مراقبت بهداشتی

*      توزیع عادلانه درآمدها

فرهنگی-اجتماعی

*      صلح، انصاف و مراودات اجتماعی حسنه

*      امنیت و احساس امنیت (در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، اقتصادی، نظامی و ...)

*      عدالت اجتماعی، قومی، نژادی و منطقه ای (عدم تبعیض)

*      وجود شبکه های ارتباطی و حمایتی کافی

*      توسعه مهارتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی

*      مشارکت اجتماعی/ انطباق اجتماعی/ شکوفایی اجتماعی

*      رعایت اخلاق اجتماعی

*      سطح آزادی عقیده.

آسیب های اجتماعی

*      کاهش نرخ خودکشی

*      پایین بودن سوء مصرف مواد

*      مهار الکلیسم و سوانح ناشی از آن

*      کاهش میزان کودک آزاری

*      کاهش میزان جرم و بزهکاری

*      کاهش میزان طلاق

*      کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعی

*      .....

سلامت

*      کاهش میزان مرگ و میر نوزادان

*      دسترسی به خدمات سلامت و پوشش فراگیر بیمه با تاکید بر پیشگیری

*      تعداد بیماران روانی تحت مراقبت در مراکز تخصصی

*      تعداد بیماران روانی

*      رشد صنایع سلامت محور

*      سلامت جسمی و معنوی کار

جمعیت

*      رشد کنترل شده جمعیت

*      افزایش امید به زندگی

*      کاهش میزان بارداری و زایمان مادران نوجوان

*      کاهش میزان متولدین کم وزن

*      میزان تولدهای بدون مراقبت

آموزش

*      وجود فرصتهای قابل دسترسی و برابر برای یادگیری و توسعه مهارتها

*      آموزش و پرورش همگانی

*      کاهش نرخ ترک تحصیل یا عدم ثبت نام در مدرسه

*      توسعه دانش و منابع انسانی

محیط زیست و منابع طبیعی

*      محیط زیست پاک و امن

*      مصرف مسئولانه منابع که ضامن پایداری دراز مدت آنها باشد

*      توزیع عادلانه منابع زیست محیطی

سیاسی

*      مشارکت وسیع شهروندان در تصمیم گیری

*      حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد.

*      حاکمان به شیوه مردمسالارانه انتخاب شوند

*      اعتماد اجتماعی به حکومت و سیاستمداران

وضعیت کودکان و نوجوانان

*      سواستفاده از کودکان

*      خودکشی جوانان

*      میزان فقر کودکان

*      میزان بیکاری جوانان

*      میزان سومصرف مواد مخدر کودکان و نوجوانان

*      رشد اخلاقی و فرهنگی کودکان

سالمندان

*      میزان فقر بالای ۶۵ سال

*      عمر قابل انتظار در زندگی

*      حمایت خانوادگی و اجتماعی ویژه سالمندان

حقوقی-کیفری

*      حاکمیت قانون در امور مختلف

*      کافی و متناسب با نیاز بودن قوانین

*      آمار جرائم مختلف (اقتصادی، مالی، امنیتی، خانوادگی)

*      آمار جرائم خشن (جنایات، تبهکاری، شرارت)

*      آمار فساد اداری و اقتصادی

خانواده

*      میزان طلاق

*      سطح پیوندهای خانوادگی

*      بهبود روابط خانوادگی افراد جامعه

وضعیت روانی

*      افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند.

*      میزان شیوع افسردگی و اختلالات خلقی و روانی در جامعه

*      میزان خودکشی