با سلام

نویسنده گرامی؛ در صورتی که مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و به هنگام حضور در کنگره به همراه داشته باشید:

پوسترپوستر