سلامت اجتماعی از مفاهیمی است که در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف علمی قرار گرفته است. ....