کارگاه «روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم» از سلسله پیش نشست های نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
1398-09-07
کارگاه «روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم»
از سلسله پیش نشست های نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

کارگاه «روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم»
از سلسله پیش نشست های نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی.

مدرس: دکتر اصغر طهماسبی بلداجی. (دکترای علوم قرآن و حدیث. مدرس دانشگاه)

کارگاه «روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن کریم» از سلسله پیش نشست های نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی