کارگاه روش تحلیل محتوای مولفه های سلامت اجتماعی قرآن کریم از مجموعه پیش نشست های همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
1398-08-23
کارگاه روش تحلیل محتوای مولفه های سلامت اجتماعی قرآن کریم
از مجموعه پیش نشست های همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

کارگاه روش تحلیل محتوای مولفه های سلامت اجتماعی قرآن کریم.

مدرس: دکتر محمد عترت دوست (جانی پور)؛ استادیار گروه الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید رجایی.

آشنایی با روش تحلیل محتوا. کارگاه روش تحلیل محتوای مولفه های سلامت اجتماعی در قرآن کریم