کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی از مجموعه پیش نشست های کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
1398-04-25
کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی
از مجموعه پیش نشست های کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی
از مجموعه پیش نشست های کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعیکارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی از مجموعه پیش نشست های کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی