1. تاریخ جدید برگزاری همایش
تارخ جدید برگزاری همایش
2. نمایه سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)