حمایت کنندگان اصلی
اختیاری نوع 1
دانشگاه اصفهان
جامعه الاسلامیه فی النجف الاشرف
بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
دانشگاه مذاهب اسلامی
دانشگاه امام صادق ع
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
جامعه المصطفی العالمیه
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه تبریز
موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه ادیان و مذاهب
اداره کل بهزیستی استان اصفهان
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان
پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی