کمیته برگزاری
دکتر اصغر منتظرالقائم
دبیر کل کنفرانس
ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت
پست الکترونیکی: montazer5337 [at] yahoo.com
دکتر علی ربانی خوراسگانی
دبیر علمی
استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: a.rabbani [at] tr.ui.ac.ir
دکتر محمدرضا حق شناس
دبیر اجرایی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
پست الکترونیکی: mohammadreza1.haghshenas [at] gmail.com
تلفن: 09132696477
کمیته علمی
دکتر زهرا ماهر
دبیر کمیته داوران
استادیار، دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
پست الکترونیکی: zahra.maher92 [at] gmail.com
کمیته برگزاری
خانم دکتر زهرا ماهر
دبیر کارگاه ها و نشست ها
استادیار، دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
پست الکترونیکی: zahra.maher92 [at] yahoo.com