کمیته برگزاری
دکتر اصغر منتظرالقائم
دبیر کل کنفرانس
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: montazer5337 [at] yahoo.com
دکتر سید علی هاشمیان فر
دبیر علمی
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: j.hashemian [at] ltr.ui.ac.ir
دکتر محمدرضا حق شناس
دبیر اجرایی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
پست الکترونیکی: mohammadreza1.haghshenas [at] gmail.com
تلفن: 09132696477
کمیته علمی
دکتر زهرا ماهر
دبیر کمیته داوران
مدرس
پست الکترونیکی: zahra.maher92 [at] gmail.com
کمیته برگزاری
خانم دکتر زهرا ماهر
دبیر کارگاه ها و نشست ها
مدرس
پست الکترونیکی: zahra.maher92 [at] yahoo.com