راهنمای ارسال اصل مقاله:

به صفحه شخصی خود مراجعه، در بخش ارسال و پیگیری مقاله، روی کد مقاله ای که چکیده را ارسال کرده اید؛ کلیک کنید.

در بخش ارسال فایل، فایل اصلی مقاله را بارگذاری و نسبت به تکمیل ارسال اقدام نمایید.