(عنوان مقاله : قلم B Nazanin - اندازه 14 - پررنگ)

 

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 (قلم بی‌نازنین 11 سیاه وسط چین)

 

1نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده اول (قلم بی‌نازنین 11 معمولی وسط چین)

2نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (قلم بی‌نازنین 11 معمولی وسط چین)

3نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده سوم (قلم بی‌نازنین 11 معمولی وسط چین)

 

 

چکیده (قلمB Nazanin  - اندازه 11 - پررنگ)

در متن چکیده باید مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). متن چکیده با قلم (B Nazanin - اندازه 11) و با یک خط فاصله نوشته شود. طول چکیده در مقاله نباید کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 300 کلمه باشد. چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چکیده خودداری گردد.

 

واژگان کلیدی: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند (قلمB Nazanin  - اندازه 11)

 

 

مقدمه (قلم B Nazanin - اندازه 11 - پررنگ)

مقالات باید در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (2007 یا MS-Word - 2003) ارسال گردد. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم B Nazanin - اندازة 11 - تک فاصله تهیه شود. عنوان بخش‌های اصلی با قلم B Nazanin و اندازه 11- پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تایپ شود. تنظیمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه 5/2 سانتیمتر باشد. در مقدمه به بیان مسأله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه، اهداف و فرضیه‌های پژوهش پرداخته ‌شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). طول مقاله با شکلها و جدولها نباید حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بیشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (محمودی، 1393) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2014). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

روش پژوهش، محاسبات و فرمول ها

یافته ها (قلم B Nazanin - اندازه 11 - پررنگ)

در این بخش، یافته های پژوهش گزارش می شود. یافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده‌ها باشد.   

 

جداول، شکل ها و نمودارها 

هر جدول، شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین با قلم B Nazanin – قلم 10 پررنگ تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری ‌شود (عنوان جداول، در بالای جدول و عنوان شکل ها و نمودارها، در پایین آن نوشته شود.). نمودارها و شکل ها می توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند، اما در هر دو صورت، جزییات آن ها باید قابل تشخیص باشد. در متن مقاله باید به همة جداول، شکل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتی مانند «جدول زیر» یا «شکل زیر» اجتناب گردد. در تهیة شکل‌ها توجه کنید که اندازة اعداد، واژه‌ها و کمیت‌ها به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شکل و نمودار باید در وسط صفحه و با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود. 

 

بحث و نتیجه‌گیری (قلم B Nazanin - اندازه 11 - پررنگ)

در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خلاصه توضیح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.

 

منابع (قلم B Nazanin - اندازه 11 - پررنگ)

منابع در انتهای مقاله می‌آیند (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی). هر منبع بایستی حداقل یک‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد (APA) ذکر شود. منابع فارسی را با قلم B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگلیسی را با قلمTimes New Roman  نازک با اندازه 10 تایپ نمایید.

 

- منابع داخل متن:

مقاله منبع

فارسی

انگلیسی

یک نویسنده

(علوی، 1393)

(Chandra, 2014)

دو نویسنده

(علوی و احمدی، 1393)

(Chandra and Kumar, 2014)

بیشتر از دو نویسنده

(علوی و همکاران، 1393)

(Chandra et al, 2014)

 

- منابع انتهای مقاله:

حافظ نیا، محمدرضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت

فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389، 126-107

نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، مهر 1391

Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management. 40 (2011). 1294–1304

Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35

 

 

 


جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقالات فارسی

عنوان

قلم (قلم)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Nazanin

11

پررنگ

مشخصات نویسندگان

B Nazanin

11

نازک

نشانی پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

11

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Nazanin

11

پررنگ

متن چکیده و واژگان کلیدی

B Nazanin

11

نازک

متن اصلی

B Nazanin

11

نازک

زیر نویس فارسی

B Nazanin

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

متن فارسی درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتین درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

منابع و مراجع فارسی

B Nazanin

11

نازک

منابع و مراجع لاتین

Times New Roman

10

نازک