این همایش در پی پاسخ های قرآن کریم برای درمان بیماری های اجتماعی و راهکارهای آن جهت دستیابی به جامعه سالم است. امید است محققان ارجمند با نیت الهی و با ارسال مقاله های علمی ما را یاری کنند. 

با تشکر

دکتر سید علی هاشمیان فر (دبیر علمی همایش)